Zip Codes in Xinjiang Province, China

Altay Prefecture

 • Altay City: 836500
 • Burqin County: 836600
 • Fuhai/Burultokay County: 836400
 • Fuyun/Koktokay County: 836100
 • Habahe/Haba County: 836700
 • Jimunay County: 836800
 • Qinghe/Chinggil County: 836200

Aksu Prefecture

 • Aksu City: 843000
 • Awat County: 843200
 • Baicheng/Bay County: 842300
 • Kalpin County: 843600
 • Kuqa County: 842000
 • Wensu County: 843100
 • Wushi/Uqturpan County: 843400
 • XayarCounty: 842200
 • Xinhe/Toksu County: 842100

Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture

 • Bohu County: 841400
 • Hejing County: 841300
 • Hoxud County: 841200
 • Korla City: 841000
 • Luntai/Bugur County: 841600
 • Qiemo/Garqan County: 841900
 • Ruoqiang/Qarkilik County: 841800
 • Yanqi Hui Autonomous County: 841100
 • Yuli/Lopnur County: 841500

Bortala Mongolian Autonomous Prefecture

 • Bole City: 833400
 • Jinghe County: 833300
 • Wenquan County: 833500

Changji Hui Autunomous Prefecture

 • Changji City: 831100
 • Fukang City: 831500
 • Hutubi County: 831200
 • Jimsar County: 831800
 • Manas County: 832200
 • Mori Kazak Autonomous County: 831900
 • Qitai County: 831800

Hotan Prefecture

 • Hotan City: 848000
 • Hotan County: 848000
 • Lop County: 848200
 • Minfeng/Niya County: 848500
 • Moyu/Karakak County: 848100
 • Pishan/Guma County: 845150
 • Qira County: 848300
 • Yutian/Keriya County: 848400

Ili Kazakh Autonomous Prefecture

 • Gongliu/Tokkuztara County: 835400
 • Huocheng County: 835200
 • Kuytun City: 833200
 • Nilka County: 835700
 • Qapqal Xibe Autonomous County: 835300
 • Tekes County: 835500
 • Xinyuan/Kunes County: 835800
 • Yining/Gulja City: 835000
 • Yining/Gulja County: 835100
 • Zhaosu/Mongghulkure County: 835600

Karamay

 • Baijiantan District: 834000
 • Dushanzi District: 833600
 • Karamay District: 834000
 • Urho District: 834000

Kashgar Prefecture

 • Bachu/Maralwexi County: 844900
 • Jiashi/Payzawat County: 844300
 • Kashgar City: 844000
 • Makit County: 844600
 • Shache/Yarkant County: 844700
 • Shufu County: 844100
 • Shule County: 844200
 • Taxkorgan Tajik Autonomous County: 845250
 • Yecheng/Kargilik County: 844900
 • Yengisar County: 844500
 • Yopurga County: 844400
 • Zepu/Poskam County: 844800

Kizilsu Kirghiz Autonomous Prefecture

 • Akqi County: 843500
 • Akto County: 845550
 • Artux City: 845350
 • Wuqia/Ulugqat County: 845450

Kumul/Hami Prefecture

 • Barkol Kazak Autonomous County: 839200
 • Emin/Dorbiljin County: 834600
 • Hami City: 839000
 • Hoboksar Mongolian Autonomous County: 834400
 • Shawan County: 832100
 • Tacheng Prefecture
 • Tacheng/Qoqek City: 834300
 • Toli County: 834500
 • Usu City: 833300
 • Yiwu County: 839300
 • Yumin County: 834800

Turpan Prefecture

 • Shanshan City: 838200
 • Toksun County: 838100
 • Turpan City: 838000

Urumqi

 • Midong District: 830000
 • Saybag District: 830000
 • Shuimogou District: 830000
 • Tianshan District: 830000
 • Toutunhe District: 830000
 • Urumqi County: 830000
 • Xinshi District: 830000

Map of Xinjiang Province, China